Stappenplan: Een vervanging ingeven Stappenplan: Een vervanging ingeven

Stappenplan: Een vervanging ingeven

Vooraleer u de vervanger(s) van een bepaald personeelslid een opdracht kan geven, moet u de vervanger(s) toegevoegd hebben in iPersoneel (zie Nieuwe personeelsleden toevoegen) en de dienstonderbreking van de titularis hebben ingegeven (zie Dienstonderbreking ingeven).

Via menu Personeel - Personeel consulteren navigeert u bij de titularis die de dienstonderbreking neemt naar hetzij:

- vervanging titularis;
- of naar de desbetreffende dienstonderbreking (klik op de blauwe pijlen ).

In beide gevallen komt u terecht in de vervangingswizard:

Bovenaan duidt u de school aan en de dienstonderbreking waarvoor u een vervanger wil aanstellen.

Noot: Indien u rechtstreeks vervangt via de blauwe pijlen () van de ingebrachte dienstonderbreking zullen de school en de dienstonderbreking reeds ingevuld zijn.

U vult de begin- en einddatum van de interimopdracht (aandachtig) in en dan gaat u naar het volgende scherm via de groene vink

In het vervolgscherm duidt u alle opdrachten aan die u wenst te vervangen via de checkboxes (in dit voorbeeld dus 12/24 Kleuteronderwijzer).

Indien er sprake is van TBSOB-uren wordt dit vermeld bij de uren van de opdrachtlijn. Deze TBSOB-uren zullen al dan niet vervangen worden, afhankelijk van de dienstonderbreking.

U kiest een vervanger* en controleert nogmaals de begin- en einddatum van de vervanging
Selecteert u een personeelslid dat niet actief staat aan de school die gekozen werd in stap 1 van de wizard, dan zal het betreffende personeelslid automatisch actief gezet worden aan de school van de vervangingsopdracht.
Heeft de vervanger reeds opdracht(en) in het aangemelde schooljaar, dan krijgt u een extra icoontje waarmee u die
opdracht(en) kunt raadplegen.
 

De toestand van de interimaris wordt automatisch aangeduid als ATO1 (maar kan indien nodig aangepast worden).

Daarna kan u - indien van toepassing - nog omkadering/herwaardering toevoegen.

Ook het barema van de interimaris kan worden aangeduid, evenals het bekwaamheidsbewijs. Bij het veld RW kan u een eventuele reaffectatie of wedertewerkstelling aanduiden.

Helemaal onderaan vinkt u indien van toepassing het veld TADD aan (indien de interimaris reeds de TADD-rechten verworven heeft) of TAO (indien de interimaris zélf een verlof tijdelijk andere opdracht neemt om deze opdracht uit te voeren).

Indien nodig, kan u een bestaande opdracht splitsen via het splitsicoon . U krijgt dan een bijkomend venster te zien waarin u de geselecteerde opdracht in maximum 3 deelopdrachten kan splitsen. Mocht dit niet volstaan, dan kan u na het splitsen nog een extra splitsing uitvoeren.


Als de gegevens correct zijn, drukt op de groene vink om de vervanging uit te voeren. 

U zal dan een groene melding krijgen: 'Vervanging(en) zijn doorgevoerd' en de mogelijkheid krijgen om verder te gaan met vervangen.

Merk op dat de checkbox van de reeds vervangen opdrachtlijn niet meer aanklikbaar is.

Achteraan de reeds vervangen opdrachtlijn kan u de vervangingshistoriek raadplegen door te klikken op zodat u ook weet waarom deze lijn niet meer aanklikbaar is. De aangeklikte opdracht staat hierbij in het vet.

U vervangt vanzelfsprekend enkel de opdrachten die de titularis niet zal uitvoeren. De overige opdrachten (die de titularis zelf presteert) laat u staan.

* U kan ook kiezen voor 'Geen vervanger' indien er voor een bepaalde periode geen vervanger aangesteld wordt. U hoeft dan enkel de begin- en einddatum in te vullen waarvoor geen vervanging is. Dit is belangrijk bij een opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL1) om de opdrachtlijn van de titularis als niet-gepresteerd aan te duiden en heeft een invloed op de berekening van het opdrachtenpakket. Dit kan later nog aangepast worden, wanneer er alsnog een (echte) vervanger wordt aangesteld.

Bij onderstaande dienstonderbrekingen wordt de vervanger automatisch ingevuld met 'Geen vervanger':

62               TBS-PA voorafgaand aan het rustpensioen(volledig)
67               TBS Pensioencommissie
106             Verlof andere opdracht vastbenoemd directeur
107             Bonus
108             Voltijdse TBSPA 58+ (56+)
221             Langdurig VVP wegens medische redenen na 24 maanden (bij deze DO enkel opdrachten met omkadering 23)

Bij opdrachten met omkadering 27 (Vacant o.w.v. dienstonderbreking titularis) wordt eveneens automatisch 'Geen vervanger' toegepast, ook als u zelf een andere vervanger uit de lijst hebt gekozen.