Overlappende opdrachtgebonden dienstonderbrekingen (RL1) ingeven Overlappende opdrachtgebonden dienstonderbrekingen (RL1) ingeven

Overlappende opdrachtgebonden dienstonderbrekingen (RL1) ingeven

Meerdere opdrachtgebonden dienstonderbrekingen van hetzelfde type mogen chronologisch niet overlappen.
Verlof TAO (dienstonderbreking 19) is hiervan het meest bekende voorbeeld. Maar dit geldt dus evenzeer voor een AVP (dienstonderbreking 220) en andere verlofstelsels die via een RL-1 (opdrachtmelding) worden doorgestuurd.

Indien het verlof TAO van een personeelslid met een aantal uren wordt uitgebreid of verminderd, dan moet de bestaande dienstonderbreking worden ingekort en moet er een nieuwe dienstonderbreking van hetzelfde type worden toegevoegd.
Er moet dus ook een nieuwe vervanging worden uitgevoerd voor de bijkomende periode.

Een voorbeeld ter illustratie ...

Een leerkracht neemt verlof TAO voor gans het schooljaar voor de helft van de opdracht. 
Vanaf 1 november neemt betrokkene een bijkomend verlof TAO voor de andere helft van haar/zijn opdracht tot eind december.
Vanaf 1 januari wordt dit terug herleid naar een verlof TAO voor de helft van de opdracht.

Werkwijze

1) Het oorspronkelijk verlof TAO dat werd ingebracht met einddatum 31.08 moet ingekort worden t.e.m. 31.10.
De hieraan gekoppelde interimopdrachten worden automatisch mee ingekort.

2) Er moet een bijkomend verlof TAO worden toegevoegd voor de periode 01.11-31.12 en via 'Vervanging-titularis' moeten de opdrachten gekoppeld worden aan de interimaris(sen).
Ook de opdracht(en) die tijdens de eerste periode vervangen werden moeten dus opnieuw worden vervangen vanaf de nieuwe ingangsdatum (in dit voorbeeld vanaf 01.11).

3) Tenslotte moet er nog een derde verlof TAO worden toegevoegd voor de periode 01.01-31.08.
Ook hiervoor moet opnieuw een vervanging uitgevoerd worden, uiteraard enkel voor de helft van de opdracht.

Bij elke wijziging in het TAO-volume (het aantal uren in TAO) moet er dus een aparte dienstonderbreking met dezelfde code aangemaakt worden.
In elke periode moeten dan de nodige uren vervangen worden en gekoppeld aan de juiste interimaris(sen).

Nog een tweede voorbeeld om dit te illustreren.

Meester Tom is 24 uur vastbenoemd als onderwijzer. Hij is voor 7/24 boventallig (TBS-OB) en wordt voor 7/24 gereaffecteerd binnen de school ter vervanging van een leerkracht die 24 uur verlof TAO neemt tot 30.06 (de overige 17 uur worden door iemand anders vervangen).
Tom neemt zelf ook een verlof TAO die hij in een andere school zal presteren. In die andere school vervangt hij twee leerkrachten:
- juffrouw Anja vanaf 01.09 t.e.m. 30.10;
- juffrouw Petra vanaf 01.09 t.e.m. 30.06.

Voor Tom moeten er dus twee verloven TAO worden ingegeven:

  1. 01.09 t.e.m. 30.10 TAO voor 12/24
  2. 01.09 t.e.m. 30.06 TAO voor 12/24

Het systeem zal bovenstaande situatie niet toelaten omdat de data van deze twee TAO's elkaar overlappen.

Werkwijze

Tom neemt voor de periode 01.09 tot 30.10 voor de volledige opdracht TAO, en vanaf 31.10 tot einde schooljaar voor de helft van zijn opdracht.

Er moeten dus twee dienstonderbrekingen met code 19 worden toegevoegd:

  1. 01.09 t.e.m. 30.10
  2. 31.10 t.e.m. 30.06

Ook moeten er twee vervangingen worden uitgevoerd:

  1. 24 uur vervanging voor periode 01.09 t.e.m. 30.10.
  2. 12 uur vervanging voor periode 31.10 t.e.m. 30.06.

Bijkomende opmerkingen

1) Indien dezelfde opdracht tijdens de periode van de dienstonderbreking door twee (of meer) interimarissen wordt gedaan, dan moet de vervanging telkens aan dezelfde opdracht worden gekoppeld!

Een voorbeeld om dit te illustreren.
Een onderwijzer met een volledig vastbenoemde opdracht van 24u neemt halftijds verlof TAO voor volledig schooljaar. Vanaf 1 september t/m de kerstvakantie wordt hij vervangen door interimaris A, na de kerstvakantie t/m 30 juni neemt interimaris B het van hem over.

Werkwijze
De ATO 4-opdracht moet uitgesplitst worden in twee deelopdrachten van telkens 12u.
Via 'Vervanging titularis' - 'Opdracht per opdracht' wordt deelopdracht 1 doorgegeven aan interimaris A voor de periode van 1 september t/m de kerstvakantie.
Na de kerstvakantie doet u opnieuw 'Vervanging titularis' - 'Opdracht per opdracht' en vervangt u dezelfde deelopdracht 1, maar nu door interimaris B t/m einde schooljaar.

2) Indien de oorspronkelijke interimaris na verloop van tijd minder uren presteert, dan moet de oorspronkelijk vervangen opdracht worden uitgesplitst. Vanaf de datum waarop de nieuwe situatie ingaat moet de opdracht die de oorspronkelijke interimaris blijft presteren aan hem/haar worden toegekend, en kan de resterende opdracht aan een andere vervanger worden doorgegeven (of vervangen door "Geen" indien er geen geschikte vervanger gevonden is).

Een voorbeeld om dit te illustreren.
Een onderwijzer met een volledig vastbenoemde opdracht van 24u neemt halftijds verlof TAO voor volledig schooljaar. Vanaf 1 september t/m de kerstvakantie wordt hij hiervoor vervangen door interimaris A. Na de kerstvakantie t/m 30 juni neemt interimaris A nog slechts 4u op. De resterende 8u worden overgenomen door interimaris B.

Werkwijze
De ATO 4-opdracht moet uitgesplitst worden in twee deelopdrachten van telkens 12u.
Via 'Vervanging titularis' - 'Opdracht per opdracht' wordt deelopdracht 1 doorgegeven aan interimaris A voor de periode van 1 september t/m de kerstvakantie.
Na de kerstvakantie wordt (bij de titularis!) deelopdracht 1 gesplitst in deelopdracht 1a van 4u en deelopdracht 1b van 8u. Daarna doet u opnieuw 'Vervanging titularis' - 'Opdracht per opdracht' en geeft u deelopdracht 1a door aan interimaris A en deelopdracht 1B aan interimaris B t/m einde schooljaar.

3) Indien een personeelslid in verschillende hoofdstructuren een zelfde opdrachtgebonden dienstonderbreking neemt, dan moeten al deze dienstonderbrekingen die op dezelfde dag starten ook dezelfde einddatum hebben.

Een voorbeeld om dit te illustreren.
Een leermeester LO neemt in hoofdstructuur 111 verlof TAO van 01.12.2021 t/m 12.12.2021 en in hoofdstructuur 211 t/m 24.12.2021.

Werkwijze
Bij de 'Dienstonderbrekingen' moeten 3x een 'Verlof tijdelijk ander ambt/opdracht' worden toegevoegd:

- 1x in hoofdstructuur 111 voor de periode 01.12.2021 t/m 12.12.2021;
- 1x in hoofdstructuur 211 voor de periode 01.12.2021 t/m 12.12.2021;
- 1x in hoofdstructuur 211 voor de periode 13.12.2021 t/m 24.12.2021.

Via 'Vervanging titularis' - 'Opdracht per opdracht' geeft u telkens per periode de uren die niet gepresteerd worden o.w.v. dit verlofstelsel door aan de betreffende vervanger(s).