Namen met speciale tekens Namen met speciale tekens

Namen met speciale tekens

Sommige (voor)namen bevatten een diakritisch teken.
Een diakritisch teken is een schriftteken dat boven, onder of door een letter gezet wordt ter aanduiding van de uitspraak (zoals een Ş met een cedille).

Dit kan ingegeven worden in Informat. 
U kan onderstaande letters kopiëren en plakken bij het ingeven van de naam.

Àà · Áá · Ââ · Ää · Ãã · Āā · Ąą · Ăă · Ǎǎ 

Çç · Ĉĉ · Čč · Ćć 

Đđ · Ďď

Èè · Éé · Êê · Ëë · Ęę · Ēē · Ĕĕ · Ėė · Ěě 

Ĝĝ · Ğğ · Ġġ · Ģģ · Ǧǧ

Ĥĥ · Ħħ 

Ìì · Íí · Îî · Ïï · Įį · İı · Ĩĩ · Īī · Ĭĭ · Ǐǐ

Ĵĵ 

Ķķ · Ǩǩ

Ĺĺ · Ļļ · Ľľ · Ŀŀ · Łł 

M̂m̂ 

Ńń · N̂n̂ · Ņņ · Ññ · Ňň · Ṅṅ 

Òò · Óó · Ôô · Öö · Õõ · Őő · Ǫǫ · Ōō · Ŏŏ · Ơơ 

Ŕŕ · Ŗŗ · Řř 

Śś · Ŝŝ · Şş · Șș · Šš 

Ťť · Ŧŧ · Ţţ · Țț 

Ùù · Úú · Ûû · Üü · Ũũ · Ūū · Ŭŭ · Ųų · Ůů · Űű · Ưư 

Ŵŵ 

Ýý · Ŷŷ · Ÿÿ 

Źź · Žž · Żż