Weigeringen doorsturen Weigeringen doorsturen

Weigeringen doorsturen

Als een leerling (om wat voor reden dan ook) wordt geweigerd, dan moet deze "weigering" (= niet-gerealiseerde inschrijving) gemeld worden aan Discimus (cf. BAO/2012/01 en SO/2012/01).

1 Weigering toevoegen

1.1 Weigering o.b.v. capaciteit - Rechtstreeks inschrijven in Informat

Dit gebeurt via de toevoegwizard (menu 'Leerlingen' - 'Toevoegen').
Merk op dat het veld 'Aanmeldingstijdstip' hernoemd werd naar 'Inschrijvingsmoment'.

mceclip2.png

Nadat je op de knop 'Leerling inschrijven' hebt geklikt, kom je in volgend scherm waar je meteen de 'Mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving' (al dan niet binnen een LOP) kunt afprinten voor de ouders (vul wel eerst de adresgegevens in aangezien die verplicht worden meegestuurd):

mceclip3.png

Wanneer je op het printericoontje klikt, krijg je volgende pop-up te zien:

mceclip6.png

In de rode balk bovenaan staat aangegeven welke gegevens ontbreken voor Discimus. Deze balk krijg je enkel te zien als er nog gegevens ontbreken, en uiteraard moeten deze eerst worden aangevuld om de mededeling te kunnen afprinten en de weigering te kunnen doorsturen naar Discimus.

In de blauwe balk wordt aangegeven dat de capaciteitsberekening door Informat werd uitgevoerd. Dit betekent dat de gegevens niet gewijzigd kunnen worden, behalve de datum van ondertekening en het veld om aan te duiden dat je de weigering wil doorsturen naar Discimus. Merk op dat dit veld standaard is aangevinkt.

Via de knop 'Mededeling afdrukken' kun je de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving afprinten. Indien het veld 'Weigering doorsturen naar Discimus bij afdrukken' is aangevinkt, dan wordt de weigering klaar gezet in de wachtrij voor Discimus. Door deze actie wordt de plaats in de wachtrij definitief vastgelegd! 
Het is m.a.w. van groot belang om de inschrijvingen IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE in te geven met het correcte inschrijvingsmoment en via dit icoontjemceclip7.pngde volgorde in de wachtrij van de betreffende capaciteit te controleren vóór de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving wordt afgeprint!

mceclip8.png

In het eerste luik krijg je informatie over weigeringen door een aanmeldingssysteem (zie verder). In het tweede luik gaat het over de weigeringen door Informat.
De derde kolom toont de plaats in de wachtrij. Als de mededeling nog niet werd afgedrukt, staat hier een 0. Is de mededeling wel afgedrukt, dan staat hier het getal dat door Informat werd berekend.
In de laatste kolom staat de "soort wachtrij" vermeld (indicatorleerling, niet-indicatorleerling of zonder dubbele contingentering).
De leerlingen worden standaard volgens inschrijvingsmoment gesorteerd, maar door te klikken op de kolomhoofding kan deze sortering worden aangepast.

1.2 Weigering o.b.v. capaciteit - Inschrijven via aanmeldingssysteem

Scholen die werken met een aanmeldingssysteem kunnen hun inschrijvingen/weigeringen ook inbrengen via de  toevoegwizard. Hierbij moet het veld 'Inschrijving/weigering werd toegewezen door een aanmeldingssysteem' worden aangevinkt.
In dat geval zal bij het selecteren van het afdelingsjaar geen automatische capaciteitscontrole gebeuren door Informat, maar moet de gebruiker zelf de reden van weigering invullen.

mceclip4.png

Werd de leerling door het aanmeldingssysteem o.b.v. capaciteit geweigerd, dan moet bij het afdrukken van de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving de plaats in de wachtrij manueel worden ingevuld. In tegenstelling tot de automatische toekenning bij de capaciteitsberekening door Informat kan dit getal wel nog worden aangepast nadat de mededeling werd afgeprint.
Wanneer daarna een leerling die geweigerd wordt o.b.v. dezelfde capaciteit rechtstreeks in Informat wordt ingeschreven, zal deze leerling automatisch het nummer krijgen dat volgt op het hoogste volgnummer dat voor die capaciteit via het aanmeldingssysteem werd ingebracht.
Het is m.a.w. ook hier van belang om in chronologische volgorde in te schrijven en via dit icoontjemceclip7.pngde volgorde in de wachtrij van de betreffende capaciteit te controleren
.

mceclip1.png

 

1.3 Leerling niet toegelaten door toelatingsklassenraad

Leerlingen waarvoor een klassenraad een beslissing moet nemen om toegelaten te worden, worden ingeschreven onder ontbindende voorwaarde (cf. SO/2012/01 en SO/2022/02).

Een weigering van een leerling o.w.v. een ongunstige beslissing van de toelatingsklassenraad (cf. Toelatingscontrole SO) moet uiteraard ook aan Discimus worden gemeld.
Dit doe je door op het tabblad 'Inschrijving' een niet-gerealiseerde inschrijving toe te voegen met als begindatum de datum waarop de toelatingsklassenraad een negatief oordeel heeft geveld.

mceclip0.png

Nadat je de niet-gerealiseerde inschrijving hebt opgeslagen kun je de reden van weigering, datum van ontbinding van de inschrijving en motivering door de toelatingsklassenraad invullen:

mceclip2.png

Het doorsturen van de weigering gebeurt eveneens via de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving (zie hieronder).

Merk op dat betrokken leerling ingeschreven blijft tot het moment dat hij wordt ingeschreven in een andere school of tot uiterlijk een maand (vakantieperioden niet inbegrepen) na de beslissing tot ontbinding.
Hij wordt wel een vrije leerling vanaf het moment van de negatieve beslissing. Bijgevolg moet bij de gerealiseerde inschrijving een bijkomende 'Financierbaarheid' als vrije leerling worden toegevoegd met als begindatum de datum waarop de toelatingsklassenraad een negatief oordeel heeft geveld.

mceclip4.png

1.4 Weigering leerling met specifieke onderwijsbehoeften

Zie 'Leerling toevoegen onder ontbindende voorwaarde'.

2 Discimus

2.1 Doorsturen

Zoals gezegd wordt er automatisch een bericht van weigering klaar gezet voor Discimus bij het afdrukken van de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving (op voorwaarde dat het veld 'Weigering doorsturen naar Discimus bij afdrukken' werd aangevinkt).
Het doorsturen zelf gebeurt quasi onmiddellijk zodat je onder menu 'Discimus' - 'Weigeringen' - 'Transacties in wachtrij' in principe geen leerlingen zal aantreffen, tenzij er foutieve gegevens werden ingevuld.
Je kunt een geweigerde inschrijving opnieuw doorsturen door in dit scherm op de groene pijl te klikken. Komt de transactie terug met fouten, dan moet je via 'Leerlingen' - 'Consulteren' de foutieve gegevens aanpassen en de transactie opnieuw doorsturen.

mceclip9.png

2.2 Raadplegen

Langs menu 'Discimus' - 'Weigeringen' - 'Raadplegen' kun je controleren welke weigeringen geregistreerd zijn in Discimus.
Klik in de linkerbovenhoek altijd eerst op de knop 'Vernieuwen' om de huidige situatie op te halen uit Discimus.

mceclip13.png

Je krijgt een overzicht van de geweigerde leerlingen (gesorteerd op naam) met het moment waarop ze werden ingeschreven, de administratieve groep waarin ze werden ingeschreven en de reden van weigering.

Via de prullenbak kan de weigering geannuleerd worden in Discimus. Dit is van toepassing wanneer de leerling ten onrechte werd geweigerd, bv. omdat de capaciteit verkeerd was ingevuld op het moment van inschrijven. Er moet uiteraard worden bevestigd dat je de weigering wil schrappen uit Discimus. 
Merk op: weigering van een leerling die later alsnog kan worden ingeschreven omdat er een plaats is vrijgekomen door vertrek van een andere leerling moet NIET worden geannuleerd!

mceclip12.png

Via de knop 'Export naar Excel' kun je een overzicht afdrukken van de geweigerde leerlingen.

De historiek van de raadplegingen kun je oproepen via de knop in de rechterbovenhoek.

mceclip15.png