Analyse m.b.t. groeipakket/toelating 1ste leerjaar Analyse m.b.t. groeipakket/toelating 1ste leerjaar

Analyse m.b.t. groeipakket/toelating 1ste leerjaar

Via dit scherm onder menu 'Aanwezigheden' kunt u het aantal halve dagen aanwezigheid van de kleuters controleren.
Dit is niet enkel van belang voor de toelating van een derde kleuter tot het eerste leerjaar, maar ook voor het toekennen van de participatietoelagen in kader van het Groeipakket.

In bijlage 2 van NO/2020/01 krijgt u voor de kleuters per leeftijd een duidelijk overzicht van de impact van de verschillende afwezigheidscodes op de berekening van het aantal aanwezige halve dagen voor leerplicht/statuut van regelmatige leerling/toelating lager onderwijs/participatietoeslag.

In dit artikel gaan we dieper in op de werking van dit overzicht.

mceclip1.png

U krijgt een overzicht per instellingsnummer. Hebt u rechten op meerdere scholen, dan moet u in een andere school inloggen om het overzicht van die school op te roepen.
U kunt wel filteren op vestiging door in de kolom 'Vestiging' (een deel van) de naam van de vestiging in te geven.

- TypeDeeltijds leerplichtige kleuters (DLPK) worden aangeduid met een *, niet-leerplichtige kleuters (NLPK) staan zonder icoontje. Via de keuzelijst kunt u filteren op één van beide types.
Merk op: leerplichtige kleuters worden niet weergegeven, net zo min als uitgeschreven leerlingen.
Door op de foto van de leerling te klikken kunt u de infofiche van de leerling oproepen:
mceclip0.png

- Leerling: hier vindt u de naam van de leerling terug.
Als extra info wordt het geboortejaar getoond onder de naam van de leerling.

- Afdelingsjaar/Klas: u ziet meteen alle kleuters van alle kleuterklassen van de vestiging(en) waar u rechten op hebt (er moet dus geen klas meer gekozen worden zoals in het vroegere scherm 'Schooltoelage').
Bij kleuters met meerdere inschrijvingen worden huidige afdelingsjaar en klas getoond.
Desgewenst kunt u filteren op afdelingsjaar of klas door de benaming ervan in te geven in het daartoe voorziene veld.
Standaard staan de kleuters alfabetisch gesorteerd, maar u kunt bv. klassikaal sorteren door op de kolomhoofding 'Klas' te klikken.

- Totaal 1/2 lesdagen is een berekening van het aantal halve lesdagen in dit schooljaar voor de klas waarin de leerling is ingeschreven o.b.v. de ingestelde kalender.

- # aanw vermeldt het aantal halve dagen aanwezigheid.
Hiervoor worden volgende codes in rekening gebracht:
- I = aanwezig;
- L : te laat;
- X = niet verwacht op school (cf. NO/2020/01);
- N = in de opvang op school (idem).

Zowel de aan- en afwezigheden binnen een school van de eigen database, als deze toegevoegd op tabblad 'Externe scholen' worden in rekening gebracht (merk op: codes X en N kunt u hier niet invullen, maar moeten meegeteld worden bij de halve dagen aanwezigheid).
Ter info: in schooljaar 2021-22 worden automatisch 9 halve dagen aanwezigheid bijgeteld (bij kleuters met een inschrijving op 20.12.2021 of vroeger) n.a.v. de vervroegde kerstvakantie (in onze invoerschermen en het aanwezigheidsregister zelf zijn deze aanwezigheden uiteraard niet zichtbaar).

Via de knop mceclip2.png kunt u snel achterhalen wanneer de kleuter afwezig was.
U kunt dit overzicht uitprinten via de printerknop links bovenaan: 
mceclip1.png

- # codes P vermeldt het aantal door directie aanvaarde halve dagen afwezigheid (cf. BaO/2002/11).

- # aanw + codes P is de som van de twee voorgaande kolommen.
Dit aantal wordt apart vermeld omdat de door directie aanvaardbaar geachte afwezigheden (codes P) enkel in aanmerking genomen worden voor het groeipakket (zie verder) en de leerplicht en het statuut van regelmatige leerling (cf. NO/2022/01). Codes P komen dus NIET in aanmerking voor de berekening i.f.v. 1ste lj (cf.BaO/2002/11).

- Resterend 1/2 lesdagen geeft aan hoeveel halve lesdagen er nog zijn na vandaag.

- # nog vereist 1ste lj vermeldt het aantal halve dagen dat de kleuter na vandaag nog aanwezig moet zijn om te voldoen aan de toelatingsvoorwaarde voor het lager onderwijs (290 halve dagen; cf. BaO/2002/11).

- # nog vereist groeipakket vermeldt het aantal halve dagen dat de kleuter na vandaag nog aanwezig moet zijn óf afwezig met een voor de directie aanvaardbare reden om recht te hebben op de schooltoeslag.
Dit aantal is afhankelijk van de leeftijd

Bij sortering op de kolommen '# nog vereist ...' (door op de kolomhoofding te klikken) wordt er gesorteerd op percentage (en niet op de absolute aantallen).
Dit percentage bepaalt u zelf via het risico percentage dat u invult in de linkerbovenhoek (standaard wordt het ingevuld met 90%). Het door u ingevulde percentage wordt bewaard wanneer u dit scherm verlaat en later opnieuw oproept. 
Kleuters die nog méér dan het ingevulde percentage van het resterende aantal halve lesdagen aanwezig moeten zijn worden oranje gemarkeerd. Kleuters die zelfs met 100% aanwezigheid gedurende de resterende dagen niet meer aan het vereiste aantal halve dagen geraken staan in het rood.

mceclip5.png

Wie dat wenst kan deze gegevens exporteren naar Excel:
mceclip6.png