Stappenplan: Start nieuw schooljaar (PA) Stappenplan: Start nieuw schooljaar (PA)

Stappenplan: Start nieuw schooljaar (PA)

STAP 1 - Het nieuwe schooljaar moet vooraf geïnitialiseerd zijn

Via 'School/schooljaar wijzigen' kan u nagaan of het nieuwe schooljaar reeds geïnitialiseerd is.

Is dit niet het geval, contacteer dan uw beheerder om dit schooljaar aan te maken. Voor de scholen die ook met iBasis/iLeerlingen werken is dit normaal gezien al in orde.

STAP 2 - Kopiëren van opdrachten vanuit het vorige schooljaar naar het nieuwe schooljaar

(via menu Extra > Kopiëren opdrachten naar volgend schooljaar)

mceclip1.png

Alle ATO 2/4 opdrachten die lopen tot 30.06 of 31.08 van het schooljaar en die in principe doorlopen worden gekopieerd. Dit kan per personeelslid of voor meerdere/alle personeelsleden tegelijkertijd. U vindt hier meer uitleg over.

Kleine wijzigingen aan de opdrachten in het nieuwe schooljaar kunnen dan volstaan. Het bijkomende voordeel hierbij is dat gelijke opdrachten bij eenzelfde personeelslid in het nieuwe schooljaar zo veel mogelijk worden samengenomen!

STAP 3 - Individuele opdrachten kopiëren vanuit het vorige schooljaar naar het nieuwe schooljaar

(Extra > Opdrachtregels huidig/volgend schooljaar)

mceclip2.png

Elke individuele opdracht kan gekopieerd worden vanuit het vorige schooljaar naar het nieuwe schooljaar. Selecteer links het personeelslid en bovenaan de opdrachten die u wenst te kopiëren. Met behulp van de knop ‘Kopieer selectie naar volgend schooljaar’ kan u de aangevinkte opdrachten effectief overzetten.

Let wel: opdrachten kunnen maar eenmalig gekopieerd worden naar het volgende schooljaar via één van deze bovenstaande methodes.

STAP 4 - Nieuwe personeelsleden toevoegen

(Personeel > Personeel toevoegen)

Geef de velden in en met de groene pijl onderaan kan u effectief het personeelslid toevoegen. Het personeelslid verschijnt dan meteen in de lijst met actieve personeelsleden. Alle nodige extra gegevens kan u aanvullen via de personalia-schermen. De gegevens van een personeelslid kunnen ook via de eID-kaart ingelezen en toegevoegd worden. Druk op de bijhorende link om de eID-kaartgegevens in te lezen.

STAP 5 - Vervangingen in het nieuwe schooljaar invoeren

(via wizard 'Vervanging titularis door interimaris' of via tabblad 'Dienstonderbreking' met icoon achter elke dienstonderbreking)

Vervangingen in het nieuwe schooljaar moeten uitgevoerd worden vanuit de personeelsfiche van de titularis via de wizard 'Vervanging titularis door interimaris'.

Deze methode combineert de volgende 3 acties in één beweging:

  1. de betrokken uren van de titularis worden in NPRE (niet-gepresteerd) geplaatst;
  2. bij de vervanger worden de vervangingsopdrachten in ATO 1 aangemaakt bij de schoolopdrachten;
  3. de dienstonderbreking van de titularis wordt aangemaakt – indien nog niet eerder ingeput in het scherm van de dienstonderbrekingen.

In het eerste vervolgscherm van de wizard geeft u de dienstonderbreking aan van de titularis waarin de vervangingen zullen plaatsvinden én de periode van de vervanging. Is de periode van vervanging niet volledig identiek aan de periode van de dienstonderbreking, dan moet u onderaan nog de begin- en/of einddatum van de interimaris aanpassen!

In het tweede vervolgscherm worden de opdrachten van de titularis getoond die in deze periode nog kunnen vervangen worden. Selecteer telkens de opdracht die u wenst te vervangen en voeg de vervanger/interim toe uit de lijst van actieve personeelsleden.

Na elke vervanging krijgt u een (groene) melding dat de vervanging is uitgevoerd. De vervangen opdrachtregel wordt bijgevolg uitgegrijsd en kan niet meer aangeklikt worden.

Mogelijke vragen/aandachtspunten bij vervangingen

Waarom is een vervanging altijd nodig voor het versturen van een opdrachtgebonden dienstonderbreking naar het departement?
Een opdrachtgebonden dienstonderbreking wordt verstuurd met een RL1-opdrachtenpakket met als begindatum van de RL1 de aanvangsdatum van het verlofstelsel.

In deze zending wordt aangegeven hoeveel uren van de totale titularisopdracht NPRE (niet-gepresteerd) zijn door de dienstonderbreking en wanneer de onderbreking eindigt. De nodige uren worden in NPRE gezet via 'Vervanging titularis door interimaris'. Bij deze actie worden in dezelfde beweging de corresponderende vervangingsopdrachten aangemaakt bij de interimaris (bij de schoolopdrachten).

Indien er nog geen vervanger gekend is of indien er geen vervanger wordt voorzien, dan moeten de nodige uren toch in NPRE gezet worden via 'Vervanging titularis door interimaris'. In dit geval kiest u als vervanger ‘(Geen vervanger)’. De uren worden effectief in het NPRE-scherm gezet; er worden echter geen vervangingsopdrachten aangemaakt.

Het is altijd mogelijk om dezelfde opdrachtregel opnieuw te vervangen – ditmaal met een echte vervanger eraan gekoppeld (via dezelfde methode 'Vervanging titularis door interimaris'). Niet-vervangen opdrachten worden altijd verder aangeboden in de lijst met nog te vervangen opdrachten.

Hoe een foutieve vervanging corrigeren?

Mogelijk heeft u bij de vervanging de verkeerde vervanger gekozen. In dit geval moet de vervanging terug ongedaan worden gemaakt. Immers, de gekoppelde vervangingsopdracht is bij het verkeerde personeelslid aangemaakt. Hetzelfde geldt indien de vervanger bijvoorbeeld niet komt opdagen.

Hoe gaat u hiervoor te werk?

Selecteer het tabblad 'NPRE' bij de titularis. Opdrachten die in vervanging zijn, zijn gekoppeld aan een NPRE-periode van de opdracht bij de titularis.

Selecteer de juiste NPRE-regel en verwijder deze. Verwijderen is overigens de enige actie die in het NPRE-scherm kan uitgevoerd worden.

Resultaat: de opdracht van de titularis verdwijnt uit het NPRE-scherm en bij de vervanger wordt meteen ook de (gekoppelde) vervangingsopdracht geschrapt! De vervanging is nu volledig ongedaan gemaakt.

Een eventueel (met de vervanging) mee aangemaakte dienstonderbreking wordt NIET geschrapt. De dienstonderbreking is wellicht geldig en moet blijven bestaan. Het kan zijn dat er al vorige vervangingen ingevoerd zijn in het kader van dezelfde dienstonderbreking en in dit geval mag dit verlofstelsel zeker niet geschrapt worden.

Om de vervanging vervolgens correct uit te voeren, dient u de procedure van vervanging te hernemen vertrekkende van de titularis, ditmaal met de juiste vervanger.

Tijdens de vervanging is een verkeerde dienstonderbreking gekozen. Moet de vervanging terug worden verwijderd en overgedaan?

In dit geval is de rechtzetting eenvoudiger. In het scherm van de dienstonderbrekingen van de titularis kan u de regel met de foute dienstonderbreking selecteren en wijzigen naar het juiste type dienstonderbreking. De gekoppelde vervangingen blijven en bij de interims wordt de juiste gecorrigeerde
dienstonderbreking automatisch zichtbaar.
Opgelet! In geval van een persoonsgebonden dienstonderbreking (RL2) die reeds werd doorgestuurd moet er eerst een annulatie van deze dienstonderbreking worden aangemaakt en doorgestuurd.

Hoe komt het dat bij vervanging titularis door interimaris (opdracht per opdracht) niet alle opdrachten in de lijst staan die ik wens te vervangen?

Bij vervanging titularis door interimaris (scherm opdracht per opdracht) verschijnt de lijst van de te vervangen opdrachten. Dit zijn de opdrachten van de titularis die lopen in de periode dat de titularis afwezig is door een verlofstelsel (data zijn ingegeven in het vorige scherm samen met het type verlof ) EN die nog NIET eerder vervangen zijn in (een gedeelte van) deze periode.

Bovendien moet nagegaan worden of de vervangingsopdrachten bij de interimaris(sen) niet reeds aangemaakt zijn in de periode dat u wenst te vervangen. Deze opdrachten worden niet getoond in de lijst: er kunnen immers geen twee overlappende vervangingsopdrachten - voor dezelfde opdracht van de titularis - lopen voor dezelfde interimaris.

U dient dus drie zaken te controleren:

  1. De opdracht die vervangen moet worden loopt in de periode van afwezigheid van de titularis.
  2. Deze opdracht is niet eerder vervangen in dezelfde periode (of een gedeelte ervan) - check hiervoor het NPRE'-scherm van de titularis.
  3. Er is voor de opdracht die vervangen moet worden nog geen vervangingsopdracht aangemaakt bij een interimaris in (een gedeelte van) de te vervangen periode.

Het kan voorkomen dat er reeds een vervanging is doorgevoerd in een eerdere periode en dat de vervangingsopdracht reeds verlengd is.

Hoe verwerk ik een dienstonderbreking die loopt over twee schooljaren en waarvoor in beide schooljaren vervangingen nodig zijn (bv. zwangerschapsverlof)?

Indien een verlof start in het vorig schooljaar en doorloopt in het nieuwe schooljaar moet deze dienstonderbreking worden ingegeven in het schooljaar waarin de begindatum valt.

In het scherm van de dienstonderbrekingen kan de einddatum doorlopen in het volgende
schooljaar. Vervangingen in het vorige schooljaar worden in dat schooljaar ingegeven (tot 31.08). Vervangingen in het nieuwe schooljaar worden in het nieuwe schooljaar ingegeven vanaf 01.09 tot maximum de einddatum van de dienstonderbreking.

De dienstonderbreking is reeds ingevoerd in het vorig schooljaar en moet NIET opnieuw ingegeven worden in het nieuwe schooljaar. Bij de vervangingen voor het nieuwe schooljaar wordt deze dienstonderbreking door het systeem gedetecteerd en worden deze vervangingen gekoppeld aan dezelfde dienstonderbreking.

Het is dus perfect mogelijk om in het nieuwe schooljaar een vervanging uit te voeren in het kader van een zwangerschapsverlof dat start in het vorige schooljaar en dat nog doorloopt in het nieuwe schooljaar.