Toelatingscontrole SO Toelatingscontrole SO

Toelatingscontrole SO

Ondermeer op basis van de in Discimus geregistreerde studiebewijzen controleert AgODi of een leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals beschreven in:
- artikel 9 van SO 64 (Voltijds SO);
Ter info: studiebewijzen die via de examencommissie werden behaald worden NIET geregistreerd in Discimus, en bijgevolg ook niet in rekening gebracht bij de toelatingscontrole.

Deze controle kan in Informat geraadpleegd worden langs menu 'Discimus' - 'Inschrijvingen'.
mceclip1.png

Deze controle is van toepassing op alle leerlingen, met uitzondering van BuSO  OV1/2/3, voltijds modulair, OKAN en niet-duale DBSO-opleidingen (in dergelijke gevallen krijgt u 'Geen toelatingscontrole mogelijk in Discimus voor deze adm. groep').

Door op de knop 'Vernieuwen' te klikken kunt u de controle (her)uitvoeren.

mceclip0.png

Het resultaat van deze controle ziet er als volgt uit:
mceclip2.png

In de laatste kolom krijgt u het tijdstip van de laatst uitgevoerde controle te zien.
Het resultaat van de toelatingscontrole vindt u in de voorlaatste kolom. Dit is het resultaat zoals dat vanuit Discimus naar ons wordt doorgestuurd. Indien u hier vragen over hebt, moet u zich richten tot uw schoolbeheerteam/verificateur. 
Mogelijke waarden zijn:
- Toegelaten;
- Niet toegelaten in de administratieve groep;
- Er is nog geen controle gebeurd;
- (Nog) geen vorige studieresultaten beschikbaar in Discimus;
- Geen toelatingscontrole mogelijk in Discimus voor deze adm. groep;
- Toegangscontrole geeft geen uitsluitsel;
- Toelatingsklassenraad moet nog beslissing nemen;
- Toegelaten via toelatingsklassenraad;
- Niet toegelaten door de toelatingsklassenraad;
- Toegelaten in de adm. groep ondanks negatief toelatingsresultaat uit Discimus;
- Toegelaten door de school maar geen vorige studieresultaten beschikbaar in Discimus;
- Er is een medisch attest vereist en de school beschikt nog niet over dat medisch attest.
Op een aantal van deze mogelijkheden gaan we straks dieper in.
Door op de kolomhoofding te klikken kan er op de betreffende kolom gesorteerd worden.
Er kan eveneens gefilterd worden op (een deel van) de naam van de leerling en/of afdelingsjaar en/of vestiging en/of resultaat van de toelatingscontrole.
Via het icoontje links boven kan het resultaat naar Excel geëxporteerd worden.
En tenslotte kan er gegroepeerd worden door bepaalde kolom(men) naar boven te slepen:
mceclip3.png
Met bv. dit als resultaat:
mceclip4.png

Wat gebeurt er met leerlingen die niet toegelaten zijn of waarvoor een toelatingsklassenraad vereist is?

Die worden in de leerlingenlijst aangeduid d.m.v. een rood of oranje balkje.
Een rode balk betekent dat de leerling niet is toegelaten in de administratieve groep waarin hij/zij is ingeschreven:
mceclip6.png

In dergelijk geval moet er nagegaan worden of het correcte studiebewijs geregistreerd werd in Discimus (dit is uiteraard een taak voor de vorige school), en moet desgevallend de inschrijving worden aangepast.
Indien u niet akkoord gaat met het resultaat van de toelatingscontrole door Discimus (bv. bij vrije leerling, leerling die studiebewijs behaald heeft via examencommissie, ...), dan kan u dit "overrulen" door het veld 'Toegelaten ondanks negatieve toelatingscontrole Discimus' aan te vinken op tabblad 'Inschrijving'.
Het resultaat wijzigt dan naar '
Toegelaten in de adm. groep ondanks negatief toelatingsresultaat uit Discimus', en de leerling wordt - nadat de leerlingenlijst opnieuw wordt opgeroepen - in de lijst met een groen balkje aangeduid (zie verder).
mceclip1.png

Een oranje balk betekent dat er nog een toelatingsklassenraad óf een medisch attest vereist is:
mceclip5.png

Het resultaat van de toelatingsklassenraad wordt ingebracht via de knop 'Begindatum' op tabblad 'Inschrijving':
mceclip7.png

Deze beslissing wordt weergegeven in de kolom 'Resultaat van de toelatingscontrole' op de bulkpagina van de toelatingscontrole (zie hoger) en blijft ook bewaard in het invoerscherm (in tegenstelling tot vroeger bij het afdrukken van PV Toelatingsklassenraad).
Bij een ongunstige beslissing van de klassenraad wordt de leerling een vrije leerling en moet er een weigering worden doorgestuurd naar Discimus.

Indien jullie school over een medisch attest beschikt voor de leerling, vink dan dit veld aan op tabblad 'Inschrijving' (dit veld is pas zichtbaar nadat de toelatingscontrole werd uitgevoerd):
mceclip0.png

Een leerling die toegelaten is in de administratieve groep (hetzij door Discimus, hetzij door een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad of ingeven van een medisch attest, hetzij door het resultaat uit Discimus te "overrulen") of voor wie geen toelatingscontrole mogelijk is in Discimus wordt in de leerlingenlijst gemarkeerd d.m.v. een groene balk.
mceclip0.png

Merk op dat bij inschrijven van een nieuwe leerling de toelatingscontrole automatisch door Informat uitgevoerd wordt nadat de leerling VOLLEDIG geregistreerd is in Discimus, en uiteraard op voorwaarde dat studiebewij(s)(zen) behaald in de vorige school geregistreerd werd(en) in Discimus.
Het kan dus nooit kwaad om de toelatingscontrole nog eens opnieuw uit te voeren, hetzij in bulk vanuit menu 'Discimus' - 'Inschrijving' - 'Toelatingscontrole' (zie hoger), hetzij individueel vanuit tabblad 'Inschrijving' via de knop mceclip15.png:

mceclip8.png

TIP: dit is ten zeerste aangeraden in de tweede helft van augustus voor de start van het nieuwe schooljaar!

(Nog) geen vorige studiebewijzen beschikbaar in Discimus.

Deze leerlingen worden met een 'witte balk' gemarkeerd in de leerlingenlijst.

mceclip1.png

Deze melding kan twee dingen betekenen.

1) Er zijn effectief nog geen studieresultaten beschikbaar voor de betreffende leerling.
Bv. een leerling die zich heeft ingeschreven op het moment dat er nog geen studieresultaten bekend zijn (bv. ingeschreven in mei om in september te starten).
In dat geval is de melding uiteraard volledig terecht. De toelatingscontrole moet immers - nadat de studiebewijzen werden doorgestuurd naar Discimus - nog worden uitgevoerd om de leerling "in het groen" te krijgen (of rood of oranje, afhankelijk van het resultaat van de toelatingscontrole door Disicmus).

2) Het gaat om een leerling voor wie Discimus simpelweg over geen resultaten beschikt voor het onderliggende leerjaar.
Bv. een leerling die van een Waalse school of uit het buitenland komt, of een leerling die van een school komt waar ze met graadsbeslissing werken.

U kunt dit "overrulen" door het veld 'Toegelaten door school, geen vorige studieresultaten beschikbaar in Discimus' aan te vinken. De leerling krijgt dan een groen blokje in de leerlingenlijst.

blobid0.png

Merk op dat dit veld pas wordt aangeboden vanaf 15 augustus van het lopende schooljaar.