Advies m.b.t. arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid Advies m.b.t. arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid

Advies m.b.t. arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid

INLEIDING

Zoals vermeld in SO 64 (10.1.6.b) brengt de delibererende klassenraad sedert schooljaar 2018-19 (d.w.z. vanaf de deliberaties juni 2019) systematisch een gunstig of ongunstig advies uit met betrekking tot respectievelijk de arbeidsbereidheid en de arbeidsrijpheid voor elke leerling waaraan een oriënteringsattest A of B wordt toegekend in het tweede leerjaar van de tweede graad en in het eerste leerjaar van de derde graad en dat in een studierichting die, in het kader van de modernisering, kan worden geconcordeerd naar een studierichting met dubbele finaliteit of met arbeidsmarktfinaliteit. (De concordantietabel is opgenomen in bijlage 3 van omzendbrief SO 61). In de praktijk gaat het over alle huidige BSO-studierichtingen van het vierde en vijfde jaar en de huidige TSO- en KSO-studierichtingen van het vierde en vijfde jaar die kunnen geconcordeerd worden naar een studierichting met dubbele of arbeidsmarktfinaliteit.

Dit dubbel advies wordt gegeven omdat de leerling de mogelijkheid heeft over te stappen naar duaal leren, ongeacht het feit of de school die attesteert zelf duale structuuronderdelen organiseert. De bedoeling van beide adviezen is dat de leerling een bewuste en positieve keuze kan maken tussen een reguliere leerweg en een duale leerweg.
Het advies is louter informatief, dus niet bindend, en vormt geen toelatingsvoorwaarde tot duale structuuronderdelen. Beide adviezen worden vermeld op het oriënteringsattest A of B

Dit heeft als gevolg dat het oriënteringsattest A voor leerlingen van dergelijke richtingen niet meer op voorhand kan worden afgedrukt, gezien die beslissing genomen wordt door de delibererende klassenraad.

Deze adviezen worden niet meegestuurd met de studiebewijzen naar Discimus. Scholen die de studiebewijzen met een ander pakket doorsturen naar Discimus (cf. Externe deliberatiegegevens overlezen naar Informat) kunnen bijgevolg geen oriënteringsattesten met dit advies afprinten vanuit Informat (tenzij ze alsnog deze adviezen inbrengen in ons programma).

INVOER

De adviezen kunnen op twee manieren worden ingebracht.

1) Klassikaal langs menu 'Leerlingen' - 'Aanpassingen in serie' - 'Op inschrijvingsniveau':

mceclip2.png

Klik bovenaan op het potloodje om te wijzigen en kies per leerling het passende advies.
Om bij iedereen van de klas hetzelfde advies in te vullen kiest u bovenaan het gewenste advies en klikt u op de bijhorende pijl:

mceclip4.png 

Vergeet niet op de groene vink te klikken (bovenaan links in het scherm) om de aanpassing te bewaren!

OPGELET! Vul dit enkel in voor klassen waarop dit van toepassing is (4e en 5e jaar BSO + 4e en 5e jaar TSO en KSO met dubbele finaliteit; cf. concordantietabel).

Voor modulaire opleidingen en leerlingen in DBSO of BuSO is dit de enige manier om die adviezen in te brengen!
Aangezien in deze onderwijsniveaus geen oriënteringsattesten worden uitgereikt moet u zelf een eigen document ontwerpen (cf. SO/2011/03/BuSOSO/2019/01).

2) Individueel langs menu 'Deliberatie' - 'Voltijds S.O./BuSO OV4' - 'Deliberatie-invoer eerste zittijd':

mceclip1.png

Bij afdelingsjaren (administratieve groepen) die ingericht kunnen worden als 'dubbele finaliteit' OF als 'doorstroomfinaliteit' (zie hoger) moet hier gekozen worden voor 'Niet van toepassing' indien dergelijk afdelingsjaar ingericht wordt als pure 'doorstroomfinaliteit', zodat bij het afdrukken van oriënteringattest A of B voor dergelijke richtingen geen melding verschijnt dat deze adviezen verplicht zijn in te vullen. Uiteraard zullen deze adviezen dan ook niet meer vermeld worden op die A- en B-attesten. 

Wanneer deze bijkomende velden ontbreken in het deliberatie-invoerscherm is dit omdat deze adviezen niet vereist zijn voor de betrokken studierichting (geen arbeidsmarktgerichte of dubbele finaliteit; cf. concordantietabel).

AFDRUKKEN

Voor leerlingen bij wie minstens één van de twee adviezen (nog) niet is ingevuld zal het A- of B-attest niet meer afgedrukt kunnen worden.

De afdruk zelf ziet er als volgt uit:

blobid1.png

Optioneel kan gekozen worden om de adviezen voor arbeidsrijpheid en arbeidsgeschiktheid op te nemen op de notulen.

blobid0.png

De afdruk zelf ziet er als volgt uit:

mceclip0.png

Wie het advies vermeld wil zien op de melding eindbeslissing/mededeling ouders moet dit veld aanvinken:mceclip1.png

Het is eveneens mogelijk om deze adviezen te vermelden op eigen brieven en documenten.mceclip2.png