Personeelsleden in het lerarenplatform doorgeven Personeelsleden in het lerarenplatform doorgeven

Personeelsleden in het lerarenplatform doorgeven

Vanaf schooljaar 2020-21 is het lerarenplatform enkel nog van toepassing in het basisonderwijs én wordt de startdatum van 1 oktober vervroegd naar 1 september waardoor het mogelijk wordt om de personeelsleden aan te stellen voor een volledig schooljaar.

Meer informatie vindt u in Bao/2018/01.

Het departement stelt via 'Mijn Onderwijs' een opvolgingstool ter beschikking voor de berekening van het inzetbaarheidspercentage op niveau van het samenwerkingsplatform. Meer informatie i.v.m. deze zgn. "monitor lerarenplatform" vindt u hier.

1. Voor de opdracht lerarenplatform

De aanstelling van het personeelslid in het lerarenplatform wordt doorgegeven in ATO 2 en omkadering 25: Lerarenplatform. Deze aanstelling vangt ten vroegste aan op 1 september en eindigt uiterlijk op het einde van het schooljaar.

Aangezien het doel van dit project is dat tijdelijke personeelsleden een voldoende grote tewerkstelling krijgen, moet het personeelslid bij de eerste invulling van het lerarenplatform voor ten minste een halftijdse opdracht aangesteld worden in de scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsplatform. De halftijdse opdracht kan bestaan uit lestijden voor het lerarenplatform enerzijds en andere lestijden als vastbenoemde of tijdelijke anderzijds.

Het volume van de aanstelling in het lerarenplatform kan wijzigen in de loop van het schooljaar. Het personeelslid kan bijvoorbeeld gedeeltelijk een vacante betrekking opnemen. In dat geval is het mogelijk om minder dan een halftijdse betrekking te blijven uitoefenen in het lerarenplatform.

2. Voor de vervangingsopdracht

Wanneer dergelijke leerkracht een vervangingsopdracht uitvoert, wordt bij deze ATO 1-opdracht herwaardering 06: Vervanging lerarenplatform geselecteerd.
Deze vervangingsopdracht wordt opgemaakt via vervanging titularis, vertrekkende vanuit de dienstonderbreking van de titularis (= de gebruikelijke weg om een vervanging in te geven).

OPGELET! Herwaardering 06 (Vervanging lerarenplatform) kan NOOIT in combinatie met omkadering 25 (Lerarenplatform).

Het volume van de vervangingsopdracht (HERW 06) kan niet groter zijn dan het volume van de opdracht in het lerarenplatform (OOM 25) van datzelfde personeelslid.
Wie bv. voor 14u is aangesteld in het lerarenplatform, kan ook maar 14u aanwenden voor een vervanging in het lerarenplatform. Indien deze leerkracht voor een bepaalde periode toch een volledige vervanging doet (24u), dan moet deze vervanging als volgt worden doorgegeven:
- 14u mét herwaarderingscode 06 (Vervanging lerarenplatform);
- 10u zónder herwaarderingscode 06.

De aanstelling in het lerarenplatform kan ook gebruikt worden om een korte vervanging uit te voeren. Hierbij moet omkadering 08: Korte vervanging gekoppeld worden. 
Net als bij een "gewone" korte vervanging moet het personeelslid verplicht aangesteld worden in een halftijdse of voltijdse opdracht. Deze controle gebeurt op de totaliteit van de opdracht, en niet louter op het gedeelte van de aanstelling in het lerarenplatform. Het volume van de vervangingsopdracht (HERW 06) kan immers niet groter zijn dan het volume van de opdracht in het lerarenplatform (OOM 25) van datzelfde personeelslid. 
Een dag korte vervanging moet in dit voorbeeld als volgt worden doorgestuurd:
- 14u met OOM-code 08 en herwaarderingscode 06 (Vervanging lerarenplatform);
- 10u met OOM-code 08 zonder herwaarderingscode 06.

3. Indien de opdracht lerarenplatform wordt uitgevoerd door een vastbenoemde leerkracht

Wanneer een leerkracht met een ATO 4-opdracht de pedagogische opdracht met de reguliere vervangingen zal uitvoeren, neemt dit personeelslid een dienstonderbreking 'Tijdelijk andere opdracht' (DO 19). Deze dienstonderbreking wordt vervangen volgens de gekende procedures (zie stappenplan TAO).

Daarnaast krijgt dit personeelslid een nieuwe opdracht in ATO 2 met omkadering 25: Lerarenplatform. Deze opdracht wordt aangeduid als de tijdelijk andere opdracht.

De vervangingen die worden uitgevoerd vanuit deze opdracht van het lerarenplatform worden als ATO 1-opdracht vervangen met herwaardering 06: Vervanging lerarenplatform.4. Indien een leerkracht van het lerarenplatform vervangen moet worden

Het personeelslid in het lerarenplatform dat een dienstonderbreking opneemt kan worden vervangen in het lerarenplatform, op voorwaarde dat deze afwezigheid in aanmerking komt voor vervanging. Tijdens de vervanging wordt het nieuwe personeelslid dat is aangesteld in het lerarenplatform, zelf ook ingezet in reguliere vervangingen (cf. punt 8 van BaO/2018/01).

Wanneer een leerkracht die in het lerarenplatform zit zelf vervangen moet worden, kan de school ervoor kiezen om het personeelslid enkel te vervangen in de reguliere vervangingsopdracht of zowel in het lerarenplatform als in de reguliere vervangingsopdracht (zie voorbeeld 6 bij punt 9.2 van BaO/2018/01).

De vervanging in de opdracht van het lerarenplatform gebeurt uiteraard in een ATO 1-opdracht met daaraan gekoppeld omkadering 25: Lerarenplatform.
De vervanging in de reguliere vervangingsopdracht gebeurt eveneens in een ATO 1-opdracht, maar in dit geval met herwaardering 06: Vervanging lerarenplatform.