Controle Toelating 1ste leerjaar Controle Toelating 1ste leerjaar

Controle Toelating 1ste leerjaar

Discimus controleert of een leerling uit het eerste leerjaar voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals beschreven in omzendbrief BaO/2001/10.
Deze controle kan in Informat geraadpleegd worden langs menu 'Discimus' - 'Inschrijvingen':
mceclip0.png
Merk op dat u enkel leerlingen uit het eerste leerjaar krijgt aangeboden.
Door op de knop 'Vernieuwen' te klikken kunt u de controle (her)uitvoeren:
mceclip6.png
Het resultaat van deze controle ziet er als volgt uit:
mceclip7.png

In de laatste kolom krijgt u het tijdstip van de laatst uitgevoerde controle te zien.
Het resultaat van de toelatingscontrole vindt u in de voorlaatste kolom. Dit is het resultaat zoals dat vanuit Discimus naar ons wordt doorgestuurd. Indien u hier vragen over hebt, moet u zich richten tot uw schoolbeheerteam/verificateur. 
Mogelijke waarden zijn:
- Toegelaten (Ouder dan 7 jaar);
- Toegelaten (Voldoende aanwezigheden in vorig schooljaar);
- Toegelaten (Vorig jaar reeds ingeschreven in LO);
- Toelatingscontrole moet nog (opnieuw) gebeuren na 30 juni;
- Toelatingsklassenraad moet nog beslissen;
- Toegelaten door de toelatingsklassenraad;
- Niet toegelaten door de toelatingsklassenraad.
Op deze laatste vier mogelijkheden gaan we straks dieper in.
De kolom met het aantal aanwezigheden in vorig schooljaar vermeldt het aantal aanwezigheden dat in Discimus geregistreerd werd.
De geboortedatum wordt vermeld omdat dit van belang is om te bepalen of de leerling automatisch o.b.v. leeftijd wordt toegelaten (zevenjarigen en ouder) of dat er enkel rekening gehouden wordt met het aantal aanwezigheden in het vorige schooljaar (zesjarigen) of dat er - ondanks voldoende aanwezigheden in vorig schooljaar - een bijkomende toelatingsklassenraad vereist is (vijfjarigen).
Door op de kolomhoofding te klikken kan er op de betreffende kolom gesorteerd worden.
Er kan eveneens gefilterd worden op (een deel van) de naam van de leerling en/of vestiging en/of resultaat van de toelatingscontrole.
Via het icoontje links boven kan het resultaat naar Excel geëxporteerd worden.
En tenslotte kan er gegroepeerd worden door bepaalde kolom(men) naar boven te slepen:
mceclip10.png
Met bv. dit als resultaat:mceclip11.png

Wat gebeurt er met leerlingen waarvoor een toelatingsklassenraad vereist is?
Die worden in de leerlingenlijst aangeduid d.m.v. een oranje balk:
mceclip12.png

Merk op: pas begin juli is het definitieve aantal aanwezigheden gekend (op voorwaarde dat alle afwezigheden zijn ingevoerd). Leerlingen die vóór 1 juli worden ingeschreven krijgen daarom als resultaat 'Toelatingscontrole moet nog (opnieuw) gebeuren na 30 juni'. Die controle doe je in bulk langs menu 'Discimus' - 'Inschrijvingen' - 'Toelatingscontrole'.


Op het tabblad 'Inschrijving' is er voor de leerlingen van het eerste leerjaar een extra kolom 'Toelatingscontrole 1ste leerjaar' voorzien in het overzicht bovenaan én kan de beslissing van de toelatingsklassenraad worden ingebracht. Deze beslissing wordt weergegeven in de kolom 'Resultaat van de toelatingscontrole' bij het uitvoeren van de toelatingscontrole (zie hoger).
Via de knop mceclip15.png kan die controle worden uitgevoerd voor de individuele leerling.

mceclip16.png

Via de knop 'Begindatum' kunnen de datum van de toelatingsklassenraad en de motivering van de genomen beslissing worden bijgehouden.
mceclip19.png

Een leerling die toegelaten is tot het eerste leerjaar (hetzij door Discimus, hetzij door een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad) of voor wie geen toelatingscontrole nodig is in Discimus wordt in de leerlingenlijst gemarkeerd d.m.v. een 
groene balk.
Leerlingen die nog niet (volledig) geregistreerd zijn in Discimus OF voor wie nog geen toelatingscontrole is gebeurd blijven in het wit staan.
In het overzicht op de inschrijvingspagina kunt u controleren of het witte blokje een gevolg is van Discimusfouten, of verband houdt met de toelatingscontrole.

Merk op dat bij inschrijven van een nieuwe leerling in het eerste leerjaar de toelatingscontrole automatisch door Informat uitgevoerd wordt nadat de leerling VOLLEDIG geregistreerd is in Discimus, en uiteraard o.b.v. de op dat moment in Discimus geregistreerde aanwezigheden.
Het kan dus nooit kwaad om de toelatingscontrole nog eens opnieuw uit te voeren, hetzij individueel (vanuit tabblad 'Inschrijving'), hetzij collectief (vanuit menu 'Discimus' - 'Inschrijving' - 'Toelatingscontrole 1ste leerjaar').

Hoe u in het lopende schooljaar controleert of een deeltijds leerplichtige kleuter voldoende halve dagen aanwezig was of zal zijn om automatisch toegelaten te worden tot het eerste leerjaar leest u in dit artikel.