Ondersteuning voor leerlingen type 2, 4, 6 en 7 melden aan Discimus (SO) Ondersteuning voor leerlingen type 2, 4, 6 en 7 melden aan Discimus (SO)

Ondersteuning voor leerlingen type 2, 4, 6 en 7 melden aan Discimus (SO)

Vanaf schooljaar 2023-24 moeten scholen voor gewoon onderwijs de leerlingen die in aanmerking komen voor leersteun NIET meer doorgeven aan AGODI via Discimus.
AGODI kent de omkadering type 2-4-6-7 automatisch aan de leersteuncentra toe op basis van hun verslag (cf. NO/2023/01).
Overzichtslijsten van leerlingen met een verslag in een school zijn op te vragen via IRIS CLB Online door de mensen met de rol van IRIS-verantwoordelijke op het gebruikersbeheer Vlaanderen.

*****

Zoals u kunt lezen in NO/2017/02 meldt de school voor "gewoon" onderwijs vanaf schooljaar 2019-20 via Discimus aan AgODI welke school voor "buitengewoon" onderwijs de ondersteuning zal opnemen voor een leerling met een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag type 2, 4, 6 of 7 die in dat schooljaar nood heeft aan ondersteuning (= vroegere GON-leerlingen).

Deze gegevens moeten elk schooljaar opnieuw worden doorgestuurd en kunnen pas doorgestuurd worden eens de leerlingen naar het nieuwe schooljaar zijn overgezet.

GEGEVENS INVOEREN

Op tabblad 'Inschrijving' vinkt u onderaan het veld 'OM' (= Ondersteuningsmodel) aan.
Er komen twee bijkomende velden tevoorschijn:
- Aanvangsdatum;
- School BO.
Merk op dat deze velden enkel getoond worden in scholen voor voltijds en deeltijds secundair onderwijs (hoofdstructuren 311 en 312) vanaf schooljaar 2019-20.

mceclip3.png

De aanvangsdatum is de datum waarop de ondersteuning is gestart. 
Deze datum mag niet buiten het schooljaar liggen, en ook niet vóór de begindatum van de inschrijving.
Merk op dat er per school/schooljaar slechts één datum wordt bijgehouden in Discimus. Bij een nieuwe inschrijving (bv. bij een verandering van leerjaar) wordt bijgevolg de oorspronkelijke aanvangsdatum overgenomen.

Bij de start van een nieuw schooljaar wordt de ondersteuning niet automatisch overgenomen uit het vorige schooljaar. Dit moet opnieuw worden ingegeven. 
Bv. Een leerling krijgt ondersteuning in schooljaar 2019-2020, aanvangsdatum 09.12.2019. Als die leerling in schooljaar 2020-2021 opnieuw ondersteuning zal krijgen, moet u dit dus opnieuw melden, weliswaar met aanvangsdatum van 01.09.2020.

De school voor buitengewoon onderwijs kan ingevuld worden door te zoeken op straat, gemeente, instellingsnummer, enz.

mceclip0.png

Van zodra de school gekozen is worden de schoolgegevens onder de keuzelijst getoond.

mceclip1.png

Bij het overzetten van een leerling naar volgend schooljaar wordt het veld 'OM' mee overgenomen.
Aanvangsdatum en school voor buitengewoon onderwijs moeten opnieuw worden ingevuld.

GEGEVENS doorsturen naar/raadplegen in DISCIMUS 

Het doorsturen gebeurt langs menu 'Discimus' - 'Leerlingenondersteuning' - 'Doorsturen'.

mceclip0.png

U krijgt alle leerlingen aangeboden bij wie het veld 'OM' is aangevinkt op tabblad 'Inschrijving' (ook de leerlingen die reeds zijn doorgestuurd!). Door te filteren op één of meerdere kolommen (bv. voor één bepaald afdelingsjaar of vestiging) kan de selectie van door te sturen leerlingen worden beperkt. Doorsturen zelf gebeurt door bovenaan links op de groene vink te klikken.
Enkel leerlingen bij wie de aanvangsdatum én de ondersteunende school zijn ingevuld worden effectief doorgestuurd naar Discimus.
Leerlingen die reeds doorgestuurd werden naar Discimus, maar bij wie aanvangsdatum en/of ondersteunende school niet meer zijn ingevuld kunnen geannuleerd worden in Discimus. Om de ondersteuning van een bepaalde leerling te annuleren moet u dus in eerste instantie het veld 'OM' aangevinkt laten op tabblad 'Inschrijving', en mag u enkel de velden 'Aanvangsdatum' en 'School BO' leeg maken. Via 'Discimus' - 'Leerlingenondersteuning' - 'Doorsturen' krijgt u deze leerling aangeboden zonder aanvangsdatum/ondersteunende school (nr. 1 in onderstaande schermafdruk). Door op de naam van de leerling te filteren (nr. 2 in onderstaande schermafdruk) en op de groene vink te klikken wordt de ondersteuning voor deze leerling geannuleerd in Discimus. Dit kunt u controleren via de raadpleegfunctie (zie verder). Pas daarna mag het veld 'OM' op tabblad 'Inschrijving' worden afgevinkt.

mceclip0.png

Langs menu 'Discimus' - 'Leerlingenondersteuning' - 'Transacties met fouten' kunt u controleren of er leerlingen zijn van wie de ondersteuning o.w.v. één of andere fout niet in Discimus geregistreerd werd.

Tenslotte kunt u langs menu 'Discimus' - 'Leerlingenondersteuning' - 'Raadplegen' controleren voor welke leerlingen die registratie wél is gelukt.
Dit kan zowel door de (voltijdse of deeltijdse) secundaire school als door de school voor buitengewoon onderwijs die de ondersteuning geeft.

mceclip0.png

In de rechterbovenhoek wordt het tijdstip getoond waarop de OM-leerlingen voor het laatst geraadpleegd werden. Klik op de knop 'Vernieuwen' in de linkerbovenhoek om de meest recente gegevens op te halen bij Discimus. 
U krijgt alle OM-leerlingen te zien die geregistreerd zijn in Discimus, met in kolom 'School voor gewoon onderwijs' de naam van de "thuisschool" waar de leerling les volgt en in de kolom 'Ondersteunende school' de naam van de school voor buitengewoon onderwijs waar de leerling ondersteuning krijgt. Merk op dat dit de enige menukeuze is waarlangs scholen voor buitengewoon onderwijs de OM-leerlingen kunnen raadplegen!
Uiteraard kan ook in dit scherm gefilterd worden op één of meerdere kolommen (bv. instellingsnummer ingeven van BuSO-school in kolom 'Ondersteunende school' om lijst samen te stellen met OM-leerlingen die ondersteuning krijgen in die bepaalde BuSO-school).
Via het Excel-icoontje kan een lijst getrokken worden die dan vanuit Excel kan worden afgedrukt.

Het rapport dat u ontvangt via 'Mijn Onderwijs' is een momentopname, en bevat dus niet noodzakelijk de meest recente gegevens.
U doet er daarom goed aan de leerlingenondersteuning te raadplegen in Informat (vergeet niet op de knop 'Vernieuwen' te klikken) om te controleren wat er al dan niet geregistreerd is in Disicmus.