Deliberatie duaal leren Deliberatie duaal leren

Deliberatie duaal leren

SITUATIESCHETS

Vanaf juni 2019 is een aparte deliberatiemodule voorzien voor duaal leren:

mceclip0.png

In de eerste versie van deze module is de mogelijkheid tot uitreiken en afdrukken van volgende "nieuwe studiebewijzen" opgenomen:

  • bewijs van beroepskwalificatie;
  • bewijs van deelkwalificatie;
  • attest van regelmatige lesbijwoning;
  • bewijs van competenties.

Deze studiebewijzen kunnen uiteraard ook doorgestuurd worden naar Discimus.

De volgende "bestaande studiebewijzen" zijn aangepast in functie van duaal leren en kunnen - net als de nieuwe studiebewijzen - voorlopig enkel individueel (= leerling per leerling) afgedrukt worden vanuit het deliberatie-invoerscherm:

  • diploma secundair onderwijs (inclusief studiesupplement);
  • getuigschrift 2de leerjaar 3de graad (inclusief studiesupplement);
  • studiegetuigschrift 3de leerjaar 3de graad (inclusief studiesupplement);
  • certificaat Se-n-Se.

Het uitreikingsproces kan als volgt worden samengevat:

mceclip0.png

Voor de wettelijke basis verwijzen we naar SO/2019/01.

CONCRETE WERKWIJZE 

STAP 1: Leerlingen "geslaagd" zetten (optioneel)

Voor het voltijds secundair/BuSO OV 4 gebeurt dit via menu 'Deliberatie' - 'Voltijds S.O./BuSO OV4' - 'Toekennen attesten/studiebewijzen (eerste zit)', voor andere BuSO-scholen via menu 'Deliberatie' - 'BuSO' - 'Iedereen geslaagd zetten'.

STAP 2: Deliberatie-invoer

A. Filterscherm

Standaard krijgt u alle leerlingen aangeboden van alle scholen waar u rechten op hebt die op 30 juni gedelibereerd moeten worden.

Wilt u de deliberatiegegevens van reeds uitgeschreven leerlingen raadplegen/bijwerken, dan kunt u de referentiedatum aanpassen of het veld 'Enkel uitgeschreven leerlingen in de loop van het schooljaar' aanvinken (1).

Door op de kolomhoofding te klikken kunt u de sorteervolgorde aanpassen (2).

U kunt uiteraard ook filteren op de naam van een leerling of één van de andere kolommen (3).

mceclip4.png

Om effectief de deliberatiegegevens in te voeren selecteert u de lijn van de betrokken leerling.

B. Deliberatie-invoer

Het deliberatie-invoerscherm wordt automatisch opgebouwd o.b.v. de inschrijvingsgegevens van de leerling.
Bij een vervolmakingsjaar (= jaar waarin de leerling een "onderwijskwalificatie" kan behalen) krijgt u een ander invoerscherm aangeboden dan bij een niet-vervolmakingsjaar

Om naar het deliberatie-invoerscherm van een andere leerling te gaan, selecteert u deze leerling in de lijst aan de linkerkant.
Om terug naar het filterscherm te gaan klikt u bovenaan de lijst op het filtericoontje.

mceclip0.png

Merk op dat de wijzigingen in dit scherm automatisch worden opgeslagen. U hoeft die bijgevolg niet zelf te bevestigen.

U kunt steeds aangeven of de leerling het standaardtraject vroegtijdig heeft beëindigd. 
Is dat het geval, dan vinkt u het gelijknamige veld aan en wordt er een extra veld 'Verworven competenties' getoond waar u de verworven competenties kunt invullen. U kunt er voor opteren om deze competenties op een apart blad af te drukken.
Het bewijs van competenties kan afgedrukt worden via het bijhorende printericoontje.

mceclip1.png

Het bewijs van deelkwalificatie en het bewijs van beroepskwalificatie kunnen afgeprint worden door de datum in te vullen waarop deze bewijzen werden behaald:

mceclip2.png

Bij een niet-vervolmakingsjaar (dat niet vroegtijdig beëindigd werd; zie hoger) is - na het toekennen van attesten (cf. stap 1) - standaard het attest van regelmatige lesbijwoning duaal geselecteerd.
Via het bijhorende printericoontje kan dit attest worden afgeprint.
Wenst de leerling volgend schooljaar de duale opleiding niet verder te zetten en was hij/zij niet geslaagd, dan kunt u dat kenbaar maken door een C-attest toe te kennen.

mceclip12.png

Bij een vervolmakingsjaar (dat niet vroegtijdig beëindigd werd; zie hoger) is - na het toekennen van attesten (cf. stap 1) - automatisch de te behalen onderwijskwalificatie geselecteerd (diploma of studiegetuigschrift tweede leerjaar van de derde graad of  studiegetuigschrift derde  leerjaar van de derde graad). 
Via het bijhorende printericoontje kan dit studiebewijs worden afgeprint, inclusief studiebewijssupplement.

Merk op dat er geen aparte bewijzen van beroepskwalificatie worden uitgereikt aan leerlingen die een onderwijskwalificatie behalen. Vandaar dat de bijhorende datumvelden niet zijn opgelicht.

mceclip11.png

Was de leerling niet geslaagd, dan selecteert u deze optie uit de aangeboden keuzelijst.
In dat geval zijn de beroepskwalificaties terug aanpasbaar en wordt er een extra veld 'Verworven competenties' getoond waar u de verworven competenties kunt invullen. U kunt er voor opteren om deze competenties op een apart blad af te drukken.
Het bewijs van competenties kan afgedrukt worden via het bijhorende printericoontje.

mceclip13.png

Zoals te lezen in SO/2019/01 wordt er afgestapt van oriënteringsattesten A, B en C. Uitzondering hierop vormen leerlingen die op het einde van het eerste of tweede leerjaar van de tweede graad, of het eerste leerjaar van de derde graad beslissen om over te stappen van duaal naar niet-duaal leren (de leerling moet de duale opleiding dus tot het einde van het schooljaar gevolgd hebben).
In dat geval moet het veld 'Leerling stapt ná schooljaar over naar een niet-duale richting' worden aangevinkt.
Merk op dat dit veld enkel getoond wordt in volgende gevallen:

  • in een vervolmakingsjaar(*) van de 2de graad;
  • in een niet-vervolmakingsjaar(*) van de 2de of 3de graad wanneer in het aankruisvakje er net boven werd aangevinkt dat de leerling het standaardtraject vroegtijdig heeft beëindigd.

(*) vervolmakingsjaar = laatste jaar van een duale opleiding

Wanneer is aangevinkt dat de leerling na het schooljaar overstapt naar een niet-duale opleiding kan een klassiek oriënteringattest (A/B/C) gekozen worden.

mceclip0.png

STAP 3: Deliberatiedocumenten afdrukken

Dit doet u langs menu 'Deliberatie' - 'Duaal' - 'Afdrukken'.

Het proces-verbaal is het enige deliberatiedocument dat specifiek werd aangepast voor duaal leren.
U krijgt een PV per afdministratieve groep.
De ondertekenaars moeten (voorlopig) met de hand op het PV genoteerd worden.

Notulen en andere documenten/lijsten kunt u afprinten vanuit menu 'Deliberatie' voor het betreffende onderwijsniveau (voltijds, modulair, BuSO, DBSO).

STAP 4: Studiebewijzen doorsturen

Dit doet u langs menu 'Discimus' - 'Studiebewijzen' - 'Doorsturen'.

Wenst u bv. enkel de studiebewijzen behaald in duaal leren door te sturen, dan kunt u filteren op "Duaal" in kolom 'Afdelingsjaar'. Hiervoor moet wel het woord "Duaal" vermeld worden in de omschrijving van de afdeling (menu 'Organisatie' - 'Afdeling').

mceclip14.png

Merk op dat de studiebewijzen momenteel worden doorgestuurd met uitreikingsdatum 30.06.20XX (ook als er andere datum werd ingevuld in het deliberatie-invoerscherm).

De volledige werkwijze voor het doorsturen van studiebewijzen vindt u in dit stappenplan.