Externe deliberatiegegevens overlezen naar Informat Externe deliberatiegegevens overlezen naar Informat

Externe deliberatiegegevens overlezen naar Informat

Stap 1

Wanneer de deliberatie gebeurt in een extern softwarepakket duidt u dit aan in Informat langs menu 'Algemeen' - 'School' - tabblad 'Organisatie':

Doe dit voor alle schooljaren vanaf 2016-17 (= schooljaar waarin studiebewijzen voor het eerst via Discimus geregistreerd werden) waarin u met een ander softwarepakket delibereerde.

OPGELET wanneer uw school met verschillende pakketten delibereert! 
- Indien ALLE vestigingen met een ander pakket delibereren mag dit veld worden aangevinkt.
- Bij een school waarvan minstens één vestiging/richting met Informat delibereert, mag dit veld pas worden aangevinkt nadat alle studiebewijzen voor die vestiging/richting naar Discimus werden doorgestuurd.
Bij het raadplegen van de studiebewijzen zal het resultaat in Informat immers overschreven worden met wat in Discimus geregistreerd stond. Als alles naar Discimus werd doorgestuurd, zijn de gegevens in Informat en Discimus identiek, en kan dit bijgevolg geen kwaad.

Stap 2

Bij het inlezen van de studiebewijzen uit Discimus via menu-item 'Discimus' - 'Studiebewijzen' - 'Raadplegen' worden niet enkel de studiebewijzen van het ingelogde schooljaar, maar ook die van het daaraan voorafgaande schooljaar (opnieuw) ingelezen en aangevuld op de pagina ‘Historiek’ (menu ‘Leerlingen’ – ‘Consulteren’). 
Zaken die niet worden doorgestuurd naar Discimus (bv. advies i.v.m. arbeidsbereidheid/-rijpheid) kunnen uiteraard niet worden opgehaald.

De ontbrekende studiebewijzen (bv. een B-attest met clausulering) die vorig schooljaar behaald werden in een ander instellingsnummer zullen eveneens zichtbaar worden op de pagina van de schoolhistoriek. 
Het is m.a.w. niet meer nodig om de behaalde studiebewijzen op te vragen aan de vorige school.

Wanneer dit vorig instellingsnummer geen deel uitmaakt van uw scholengemeenschap zal automatisch een loopbaanrecord toegevoegd worden op de pagina 'Externe scholen' (of zal de bestaande lijn worden aangevuld met de in Discimus geregistreerde studiebewijzen).

Een vorige inschrijving die automatisch werd toegevoegd na raadpleging van de studiebewijzen in Discimus krijgt standaard 1 september als begindatum (omdat Discimus enkel een einddatum meegeeft). Deze begindatum kan uiteraard aangepast worden naar de correcte begindatum.
Velden gemarkeerd met een sterretje worden automatisch aangevuld/gewijzigd bij elke raadpleging van de studiebewijzen uit Discimus.

Merk ook op dat dit overlezen geen enkele invloed heeft op de deliberatie-invoer van Informat. M.a.w. het menu Deliberatie - Voltijds - Deliberatie-invoer eerste zittijd blijft onaangeroerd en zal NIET opgevuld worden met gegevens uit Smartschool.

De studiebewijzen kunnen ook voor een individuele leerling worden opgehaald uit Discimus. Dat gebeurt via een nieuw icoontje op het tabblad ‘Historiek’:Automatisch inlezen van de vorige studiebewijzen

Vanaf 18.01.2019 zal Informat de studiebewijzen van het vorige schooljaar AUTOMATISCH inlezen van zodra de leerling geregistreerd is in Discimus. Wanneer dit studiebewijs behaald werd in een andere school die niet behoort tot de scholengemeenschap zal automatisch ook de vorige school aangevuld worden. Dat hoeft u dus zelf niet meer te doen tenzij de leerling uit het buitenland komt of school liep in de Franstalige gemeenschap.

Bijkomend wordt voor een leerling uit het 1ste leerjaar B op tabblad 'Personalia Extra' - 'Getuigschriften' automatisch aangevinkt of hij/zij het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald.

Merk op: als een nieuwe leerling wordt ingeschreven vóór de vorige school de studiebewijzen heeft doorgestuurd naar Discimus kan er uiteraard niets worden opgehaald. U doet er daarom goed aan tijdens de grote vakantie (en in de loop van september zodat ook de resultaten van eventuele tweede zit worden verwerkt) de studiebewijzen nog eens op te halen via Discimus > Studiebewijzen > Raadplegen.

Als om één of andere reden het automatisch inlezen niet is gelukt kunt u steeds zelf manueel inlezen, ofwel in groep via Discimus > Studiebewijzen > Raadplegen ofwel op de pagina van de schoolhistoriek.

Individueel afdrukken van ingelezen studiebewijzen

De ingelezen studiebewijzen uit Discimus kunnen nu ook individueel afgedrukt worden.

Dit kan uiteraard enkel voor scholen waarop u de nodige rechten hebt en tot op heden enkel voor opleidingen in het voltijds SO. Is dit niet het geval, dan zal er GEEN printericoontje zichtbaar zijn.

Wanneer de ondertekenaar van de studiebewijzen niet is ingevuld komt er een boodschap en kan de ondertekenaar ingevuld worden. In dit geval is het printericoontje gedisabled.

Ook de attesten van een verloren studiebewijs kunnen via deze weg afgedrukt worden.